FOR SPONSORSHIP:

SAMARJIT SINGH

Phone: +91-9811436040
E-mail: samarjit.singh@afaqs.com

FOR ENTRIES:

Surabhi Pandey

Phone: +91-9582004453
E-mail: surabhi.pandey@afaqs.com

Ankita Surjan

Phone: +91-9958981957
E-mail: ankita.surjan@afaqs.com

FOR EVERYTHING ELSE:

Debashish Chakraborty

Phone: +91-9811544317
E-mail: debashish.chakraborty@afaqs.com

Abhinav Anand

Phone: +91-8860154910
E-mail: abhinav.anand@afaqs.com

x trophy